อะไรคือสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและความหมายของมัน?

หากคุณอยู่ที่นี่ คุณอาจกำลังถามคำถามนี้กับตัวเอง และมาถูกที่แล้วเพื่อค้นหาคำตอบ! ตอนนี้ค้นพบตัวแทนมากที่สุด สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา .

พุทธศาสนา เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 4 หรือ 6 ก่อนคริสต์ศักราช เมื่อสิทธารถะโคตมะเริ่มถ่ายทอดคำสอนเรื่องความทุกข์ นิพพาน และการเกิดใหม่ในอินเดีย สิทธัตถะเองไม่ต้องการใช้รูปเคารพของตนเองและใช้สัญลักษณ์ต่างๆ มากมายเพื่อแสดงคำสอนของพระองค์ มีสัญลักษณ์มงคลที่แตกต่างกันแปดประการของพระพุทธศาสนาและหลายคนบอกว่าเป็นตัวแทนของของขวัญที่พระเจ้ามอบให้ พระพุทธเจ้า เมื่อได้ตรัสรู้แล้ว

สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาต่างๆ หมายถึงอะไร?

บทบาทของภาพในพุทธศาสนายุคแรกไม่เป็นที่รู้จัก แม้ว่าจะมีการพบภาพที่ยังหลงเหลืออยู่จำนวนมากเนื่องจากไม่ได้อธิบายลักษณะเชิงสัญลักษณ์หรือแทนภาพอย่างชัดเจนในตำราโบราณ ท่ามกลาง แก่ที่สุด และที่พบบ่อยที่สุด ตัวอักษร พุทธศาสนา - สถูป กงล้อพระธรรม และดอกบัว กงล้อแห่งธรรมซึ่งมีแปดซี่ตามประเพณีมีความหมายต่างกัน

ตอนแรกมันหมายถึงอาณาจักรเท่านั้น (แนวคิดของ "ราชาแห่งวงล้อหรือจักรวาตินา") แต่ถูกนำมาใช้ในบริบททางพุทธศาสนาเกี่ยวกับเสาของอโศกในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่ากงล้อแห่งธรรมหมายถึงกระบวนการทางประวัติศาสตร์ของคำสอนของพระพุทธเจ้า รังสีทั้งแปดหมายถึงอริยมรรคมีองค์แปด โลตัสยังสามารถมีความหมายได้หลายอย่าง ซึ่งมักหมายถึงศักยภาพที่บริสุทธิ์โดยเนื้อแท้ของจิตใจ

โบราณอื่นๆ สัญลักษณ์ รวมถึง Trisula สัญลักษณ์ที่ใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช พ.ศ. ซึ่งประกอบด้วยดอกบัว แท่งเพชรวัชระ และสัญลักษณ์ของอัญมณีสามอย่าง (พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์) ชาวพุทธและฮินดูนิยมใช้สวัสติกะในอินเดียเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี ในเอเชียตะวันออก สวัสติกะมักใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา สวัสติกะที่ใช้ในบริบทนี้สามารถกำหนดทิศทางไปทางซ้ายหรือขวาได้

พุทธศาสนาในยุคแรกไม่ได้บรรยายถึงพระพุทธเจ้าเองและอาจเป็นผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตย กุญแจดอกแรกในการวาดภาพบุคคลใน สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา ปรากฏพร้อมกับรอยประทับของพระพุทธเจ้า

เป็นชุดมงคล ๘ ประการ ซึ่งมีอยู่ในประเพณีทางธรรมหลายประการ เช่น ศาสนาฮินดู เชน พุทธศาสนา ศาสนาซิกข์ สัญลักษณ์หรือ "คุณลักษณะเชิงสัญลักษณ์" คือ yidam และสื่อการสอน คุณลักษณะเหล่านี้ไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงคุณสมบัติของวิญญาณผู้รู้แจ้ง แต่ยังประดับ "คุณสมบัติ" ที่ตรัสรู้เหล่านี้ด้วย

การแจงนับและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Ashtamangala ยังคงมีอยู่มากมาย กลุ่มสัญลักษณ์มงคลแปดอันแต่เดิมใช้ในพิธีต่างๆ ในอินเดีย เช่น การสถาปนาหรือพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ สัญลักษณ์กลุ่มแรก ได้แก่ บัลลังก์ สวัสติกะ สวัสติกะ รอยมือ ปมโครเชต์ แจกันเครื่องประดับ ภาชนะสำหรับดื่มน้ำ ปลาสองสามตัว ชามที่มีฝาปิด ในพระพุทธศาสนา สัญลักษณ์แห่งความโชคดี ๘ ประการนี้เป็นตัวแทนของเครื่องบูชาที่พระเจ้าประทานแก่พระพุทธเจ้าศากยมุนีทันทีหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้

คุณกำลังวิจารณ์ พุทธสัญลักษณ์

ระฆัง

ระฆังวัดได้เรียกพระสงฆ์มาแต่โบราณ ...

ป้ายชัยชนะ

ธงชัยมีต้นกำเนิดมาจากมาตรฐานทางทหารในสมัยโบราณ ...

อ่าง

เปลือกเริ่มเป็นคุณลักษณะของอินเดีย ...

รูปภาพ

เป็นสัญลักษณ์ของมีดที่ใช้ในงานศพ ...

Purba

Purba เป็นกริชสามด้าน ...

โทโมเอะ

Tomoe - สัญลักษณ์นี้แพร่หลายใน ...