รูปแปดด้าน

รูปแปดด้านรูปแปดด้านมี 8 หน้า ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เพลโตเชื่อมโยงเขาด้วย อากาศ, และเชื่อว่าตนเป็นตัวแทนของ จักระที่ 4 ... องค์ประกอบของอากาศมีสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง ปลุกลมหายใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ การทำให้บริสุทธิ์ และอิสรภาพ ... เพราะเหตุนี้นั่นเอง ใช้เพื่อต่อสู้กับพลังงานเชิงลบ .