ธ อร์

ธ อร์

ทอรัสเหมือนยางในที่มีด้านที่มนและกลมสนิท พรูเป็นรูปแบบหลักในเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อหลักทั้งเจ็ดของหัวใจซึ่งมีรูปร่างเป็นวงแหวน